Cài đặt packages đã bị xóa khỏi CRAN

Cài đặt packages đã bị xóa khỏi CRAN

Trong quá trình tìm kiếm packages, chắc hẳn bạn sẽ bắt gặp một số packages bị xóa khỏi CRAN, chỉ còn lưu trong Archive. Tuy nhiên, bạn rất muốn sử dụng các package này cho công việc của mình.

Chúng ta có thể sử dụng package devtools để cài đặt các packages như vậy rất dễ dàng. Cách làm như sau:

Bước 1: Cài đặt package devtools

install.packages(“devtools”)

Bước 2: Load package devtools trong R

library(devtools)

Bước 3: Xác định link của package cần cài đặt trong Archive. Ví dụ với package mixlow ta có link như sau:

https://cran.r-roject.org/src/contrib/Archive/mixlow/mixlow_1.0.1.tar.gz

Bước 4: Cài đặt package mixlow bằng hàm sau:

install_url(‘https://cran.r-roject.org/src/contrib/Archive/mixlow/mixlow_1.0.1.tar.gz’)

Sau khi cài đặt, các bạn có thể tiến hành sử dụng bình thường.

Cài đặt packages

Lưu ý: Đôi khi bạn cũng cần phải tải gói cài đặt package về để sử dụng các file hướng dẫn đính kèm.

Chúc các bạn vui vẻ!

One thought on “Cài đặt packages đã bị xóa khỏi CRAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *